Zawód: plastyk (symbol cyfrowy 343204)

SPECJALNOŚĆ: FORMY UŻYTKOWE –WZORNICTWO (obowiązuje w roku szkolnym 2022/2023)

Specjalizacja: PROJEKTOWANIE UBIORU

Projektowanie ubioru to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Formy użytkowe – wzornictwo. Określa działania plastyczne związane zarówno z kreowaniem form unikatowych, jak i użytkowych. Uczeń zdobywa wiedzę z zakresu projektowania ubioru,  a także rozwija wyobraźnię i wrażliwość na kolor. Poprzez działania warsztatowe i twórcze rozwija umiejętności w zakresie formy przestrzennej. Stylizacja, projektowanie ubioru, projektowanie dodatków i praca z tkaniną to elementy edukacji tej specjalizacji. Dzięki wiedzy i kompetencjom zdobytym na zajęciach uczeń jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz do kształcenia się na poziomie akademickim w tej lub pokrewnej dziedzinie.

 

SPECJALNOŚĆ: FOTOGRAFIA I FILM (obowiązuje w roku szkolnym 2022/2023)

Specjalizacja: FOTOGRAFIA ARTYSTYCZNA

Fotografia artystyczna to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Fotografia i film. Uczeń, w procesie kształcenia, zdobywa wiedzę z zakresu historii fotografii, techniki i technologii klasycznego obrazu fotograficznego. Poznaje możliwości nowoczesnych narzędzi cyfrowych, fotografowania i tworzenia obrazów za pomocą nowoczesnych programów komputerowych. Fotografia artystyczna dzisiaj to również elementy ruchomego obrazu budowanego z cyfrowych zdjęć, narracja, montaż, prezentacja, publikacja. Zagadnienia kompozycji obrazu i przestrzeni. Obcowanie za światłem i cieniem. Poszukiwanie symboliki w obrazie. Wyrażenie emocji w zamrożonym kadrze. Kształcenie w zakresie tej specjalności przygotowuje ucznia do podjęcia pracy oraz do nauki na poziomie akademickim.

 

SPECJALNOŚĆ: TECHNIKI GRAFICZNE (obowiązuje w roku szkolnym 2022/2023)

Specjalizacja: PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

Projektowanie graficzne to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Techniki graficzne, występujące wcześniej pod nazwami: Reklama wizualna oraz Techniki graficzne. Należy do dziedziny grafiki reklamowej i wydawniczej oraz reklamy wizualnej. Wpływa na kształtowanie przestrzeni publicznej i świadomości estetycznej społeczeństwa. Uzyskana w tym zakresie wiedza ma charakter kluczowy i interdyscyplinarny, koreluje z wieloma przedmiotami w kształceniu plastycznym. Absolwent po zakończeniu edukacji z projektowania graficznego jest przygotowany do podjęcia pracy w obecnie bardzo popularnym zawodzie grafika lub kontynuacji nauki na poziomie akademickim.

 

SPECJALNOŚĆ: FORMY UŻYTKOWE –WZORNICTWO (obowiązuje w roku szkolnym 2022/2023)

Specjalizacja: PROJEKTOWANIE WYROBÓW ARTYSTYCZNYCH

Projektowanie wyrobów artystycznych to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej  o nazwie: Formy użytkowe – wzornictwo. Jego specyfikę stanowi wzajemna zależność funkcji, konstrukcji i formy plastycznej. Uczeń zdobywa wiedzę teoretyczną, praktyczną  i technologiczną w zakresie podstaw projektowania produktu –wyrobów artystycznych unikatowych i użytkowych. Nabywa umiejętności budowy formy posiadającej cechy użytkowe oraz indywidualne cechy plastyczne w zakresie ogólnej struktury, kompozycji, detalu, dekoracji i kolorystyki. Wiedza i umiejętności praktyczne, zdobyte w ramach przedmiotu projektowanie stosowane, stanowią podstawę do kształcenia się na poziomie akademickim oraz do twórczej działalności zawodowej.