top of page

Bezpieczeństwo uczniów i ich możliwości psychofizyczne są naszym priorytetem.

Dyrektor ustala  z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia.
Dyrektor określił formy kontaktu czy konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami.

Organizując uczniom naukę zdalną dyrektor uwzględnił zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględnia aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

bottom of page