top of page

Rok szkolny 2020/2021 - komunikaty

UWAGA!!! Przerwa świąteczna do 6 kwietnia 2021 r.

Nowe rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

W dniu 25 marca 2021 r. Minister Edukacji i Nauki podpisał nowe rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wejście w życie nowego rozporządzenia zostało ustalone na dzień 29 marca 2021 r.

Rozporządzenie w większości powtarza już stosowane regulacje dotyczące ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek w trwającym w dalszym ciągu stanie epidemicznym związanym z COVID-19.

Regulacje dotyczące szkolnictwa artystycznego zostały ujęte obecnie w § 4 rozporządzenia.

  • w klasach programowo najwyższych szkół artystycznych, w których jest przeprowadzany egzamin dyplomowy, dyrektor szkoły może zorganizować konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego,

  • w przypadku gdy dane zajęcia nie mogą być realizowane w sposób zdalny, dopuszczalne jest ustalenie przez dyrektora szkoły lub placówki artystycznej, innego sposobu realizowania tych zajęć,

Jednocześnie biorąc pod uwagę aktualną sytuację związaną z przebiegiem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i związane z tym ograniczenie funkcjonowania ogólnie rozumianej przestrzeni publicznej, Centrum Edukacji Artystycznej ponownie podkreśla, że skorzystanie z innych form nauczania, w tym bezpośrednio na terenie szkół artystycznych, powinno ograniczać się w obecnym czasie wyłącznie do niezbędnego minimum.  

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 29 marca 2021 r.

_____________________________________

 

Kształcenie zawodowe

Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe również w całości przechodzą na zdalne nauczanie. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik. Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19. 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dyrektor Szkoły

UWAGA!!! PILNE!!!

 

Moi drodzy w zawiadomieniu dyrektora jest mowa o instrukcji do logowania się na platformę Office 365. Podany login i hasło są przykładowe.  Od dnia 19 -10 -2020,  otrzymacie od wychowawców konkretne loginy i pierwsze hasło - do logowania.
W pierwszym tygodniu nie przychodzimy do szkoły - zatem praca w pierwszym okresie i komunikacja będzie oparta o dziennik Librus.

Zalogujecie się, zapoznajcie z przestrzenią platformy Office365, ale do końca października zadań i poleceń szukajcie jeszcze na Librusie.
W przypadku pytań proszę o kontakt.

Po wdrożeniu platformy - to ona stanie się ona miejscem edukacji zdalnej.

W zarządzeniu dyrektora znajdziecie opis koncepcji pracy szkoły na najbliższe dwa tygodnie.

Dbajcie o siebie, bądźcie ostrożni!

Liczba zachorowań wzrasta.

Dyrektor Szkoły

Ważna refleksja w czasie nauczania zdalnego!

W czasie nauki w szkole średniej - ważne jest nauczenie uczniów samodzielnego myślenia. Taka jest nasza szkoła! Wyzwaniem dzisiejszych czasów jest nauczyć ucznia - uczyć się samodzielnie i myśleć! Podanie gotowej "papki wiedzy" - nie jest skutecznym rozwiązaniem. Nauczyciel nie nauczy ucznia, który nie chce się nauczyć! Pamiętajmy o tym. Nauczyć się czegoś nowego trzeba chcieć, a nie musieć! Dlatego szkoła powinna stworzyć warunki od samodzielnego uczenia się i tworzenia. Nie ograniczać! Wspierać! Pomagać w samodzielnym, świadomym rozwoju!

Moi drodzy uczniowie - aby skutecznie się uczyć poszukajcie w sobie motywacji, która przypomni Wam dla kogo się uczycie i po co...

Okaże się wtedy, że warto się uczyć, ponieważ wszystko co robimy dla siebie ma dla nas największe znaczenie!

Dyrektor Szkoły

bottom of page